Sax Knowledge : Share Your Knowledge
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sax Knowledge : Share your knowledge

กรุณาล็อคอิน เพื่อใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะมีบางบอร์ดถูกล็อคอยู่

เนื้อหาออกสอบ วิชาคอม

Go down

เนื้อหาออกสอบ วิชาคอม

ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri 15 Jul 2011, 8:39 am

เนื้อหาออกสอบวิชาคอม
1. โครงงาน
2. MS Word
3. MS Publisher
4. MS Excel

ในนี้จะขอเอามาลงเฉพาะเรื่อง โครงงาน ส่วนเรื่องโปรแกรมต่างๆ ให้ลองใช้ดูเองครับ


ความหมายของโครงงาน
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่ทำหรือเค้าโครงงานที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมที่ทำ เป็นกระบวนการทำงานที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนริเริ่มขึ้นมาที่ต้องการจะศึกษา ค้นคว้า เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากความสนใจของตนเองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอยากรู้คำตอบ จึงมีการกำหนดประเด็นปัญหาขึ้นมา กำหนดหัวข้อเรื่อง เขียนโครงร่างแบบขึ้นมาจากความคิดของตนเอง หรือระดมความคิด จากกลุ่มสมาชิกได้อย่างอิสระ
หลังจากได้เค้าโครงงานที่กำหนดไว้แล้ว ก็เริ่มศึกษาประเด็นปัญหาข้อเรื่องนั้น โดยมีการวางแผน กำหนดกิจกรรมภาระงานต่างๆ พร้อมเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หนังสือ วารสาร วีดีทัศน์ ซีดีรอม และอินเตอร์เน็ต และลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมบันทึกข้อมูลไว้ และสรุปผลการศึกษา
จากความคิด ความสามารถ และได้ลงมือปฏิบัติ จริงจนได้ ข้อสรุปผลการศึกษาตามเค้าโครงที่กำหนดไว้ ผู้เรียนจะค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมือนผู้เรียนได้ทำงานวิจัย เพื่อหาคำตอบแก้ปัญหาที่ตนเองสงสัยและอยากเรียนรู้


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล ที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้วจนได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:IT) หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ รวมถึง เทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้และการดูแลข้อมูลด้วย


ประเภทของโครงงาน
โครงงานมีหลายรูปแบบ รวมเป็นโครงงานหลัก ๆ 2 ประเภทใหญ่ๆ

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น
- โครงงาน ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
- โครงงานประเภททดลอง
- โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
- โครงงานประเภท การสร้างทฤษฎี หรือ การอธิบาย
2. โครงงานตามสาระการเรียนรู้
- โครงงานคณิตศาสตร์
- โครงงานภาษาไทย
- โครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงงาน คอมพิวเตอร์
- โครงงาน ภาษาต่างประเทศ
- โครงงาน ศิลปะ
- โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- โครงงาน สุขศึกษา พลศึกษา

โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
เป็นโครงงานที่ผู้เรียน เพียงแสวงหา ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ต้องการศึกษา โดยไม่ต้องมีตัวแปร แล้วนำข้อมูลเหล่านั้น มานำเสนอ ในลักษณะที่ จำแนกเป็นหมวดหมู่

โครงงานประเภททดลอง
เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองโดยกำหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรใด ตัวแปรหนึ่งหรือหลายตัวแปร แล้วติดตามดูผล ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มทดลองโดยเปรียบเทียบ กับกลุ่มควบคุม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน ดังนี้
1. การกำหนดปัญหา
2. การตั้งจุดประสงค์
3. การตั้งสมมุติฐาน
4. การออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
5. การดำเนินการทดลอง
6. การรวมรวบข้อมูล
7. การแปลผลและการสรุปผล นำข้อมูลที่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
เป็นโครงงาน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่นำเอาความรู้มาประยุกต์ ใช้ทั้งความรู้ทางทักษะช่าง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา หรือ พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ของเดิมที่ มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

โครงงานประเภททฤษฎี
เป็นโครงงานที่นำเสนอแนวคิด หรือ ทฤษฎีใหม่ๆ โดยการใช้จินตนาการ ของตนเองมาอธิบายหลักการ ซึ่งอาจอธิบาย ในรูปสูตรหรือสมการหรือคำอธิบาย ผู้ทำโครงงานจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น เป็นอย่างดี ซึ่ง จะสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ

โครงงานตามสาระการเรียนรู้
เป็นโครงงานที่เน้นเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ประเภทมาใช้ แต่เนื้อหาเน้น สาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ กิจกรรมการเรียนการสอนของทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ นำโครงงานมาช่วยการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละเนื้อหาที่ผู้เรียน เลือกเรื่องที่สนใจ และ สามารถใช้การบูรณาการ ระหว่างวิชาได้เพื่อ ผู้เรียนจะไม่ต้องทำซ้ำซ้อน ในเนื้อหาเดียวกัน
ขั้นตอนในการทำโครงงาน


การทำโครงงานเป็นกิจกรรมอิสระ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องกันหลายขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกหัวข้อโครงงาน
ในการเลือกหัวเรื่องทำโครงงานนั้นการได้มาของประเด็นปัญหาที่ จะทำโครงงาน ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนนี้จะศึกษาเรื่องนั้น ๆ ในการพิจารณาเลือกเรื่องที่จะทำได้โครงงานก็ควรคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญดังนี้
1. ปัญหาหรือข้อสงสัยควรเป็นปัญหาใกล้ตัวผู้เรียน ซึ่งควรมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและประสบการณ์เดิมที่สามารถจะนำมาใช้ได้
2. มีเงินทุนและเวลาเพียงพอ
3. มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า
4. สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้
5. ได้รับการ สนับสนุน จาก เพื่อน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา
6. ประโยชน์และความคุ้มค่า ที่คิดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้
2. กำหนดเค้าโครงร่างของโครงงาน
ก่อนที่จะทำโครงงาน ก็ต้องมี การออกแบบ เค้าโครงร่างของโครงงานก่อนเสมอพร้อมทั้งวางแผนการทำงานทั้งหมดว่า จะทำอะไร ทำอย่างไร และทำเมื่อไร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดมีกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร แล้วเขียนเค้าโครงร่างโครงงาน เพื่อนำเสนอ คุณครูผู้สอน เพื่อจะได้อนุมัติให้ทำโครงงานต่อไปโดยมีหัวข้อการเขียนเค้าโครงดังนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้จัดทำ
3. ชื่อคุณครูที่สอน ชื่อคุณครูที่ปรึกษา (ถ้ามี)
4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำโครงงาน
6. แผนปฏิบัติการ
7. ผลของการศึกษาโครงงาน
8. ประโยชน์และคุณค่าของโครงงาน
9. ข้อเสนอแนะ
10. เอกสารอ้างอิง
11. ลงชื่อผู้ทำโครงงาน วัน เดือน ปี ที่เสนอ โครงงาน
12. ความเห็นของคุณครูผู้สอน ลงชื่อคุณครูผู้สอน วัน เดือน ปี ที่ ตรวจโครงงาน


ที่มา : http://api.ning.com/files/g4F-9R1*vM47bfMFApOY5E2FKQz*9zUFkT6sB5cm00VOXh1gPGh4v6OnkAAUSMfGbOAjydoZ1ywzYglar2L7OCqlf59zxulbaN5YAP-Fa1o_/unit1.doc

Admin
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 150
Join date : 11/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://saxknowledge.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ